Algemene voorwaarden van Hekwerkonline

Download hier onze algemene voorwaarden. Heb je naar het lezen van de voorwaarden nog vragen, neem dan per e-mail contact op met Hekwerkonline.nl via info@hekwerkonline.nl.

Bedrijfsgegevens

Fenceweb B.V.
Strootsweg 8
7547 RX Enschede
Telefoon: 085 - 130 19 47
E-mailadres: info@hekwerkonline.nl
BTW: NL858753418B01
KVK: 71534539

Artikel 1: Algemene Voorwaarden en Toepasselijkheid

 • 1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: “Hekwerkonline.nl”: de leverancier van de aangeboden producten en “Opdrachtgever”: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Hekwerkonline.nl
 • 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Hekwerkonline.nl en de Opdrachtgever, evenals op de tussen Hekwerkonline. nl en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. 
 • 1.3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtsbetrekkingen bij Hekwerkonline.nl. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 1.4. Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Hekwerkonline.nl aan Opdrachtgever. 
 • 1.5. Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Hekwerkonline.nl en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen. 

Artikel 2: Aanbod en overeenkomst

 • 2.1 Alle aanbiedingen van Hekwerkonline.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 • 2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid vormen geen aanleiding voor schadevergoeding en/of ontbinding. 
 • 2.3 Hoewel Hekwerkonline.nl de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Hekwerkonline.nl en de Opdrachtgever kunnen (gaan) duiden kan de Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 
 • 2.4 De overeenkomst komt tot stand door verzending van de schriftelijke bevestiging (dit kan traditioneel per post of elektronisch gedaan worden) door Hekwerkonline. nl aan Opdrachtgever Hekwerkonline.nl vermeldt dat zij de opdracht c.q. bestelling aanvaardt, dan wel bij gebreke daarvan, doordat Hekwerkonline.nl uitvoering geeft aan de gegeven opdracht c.q. bestelling. Hekwerkonline.nl is gerechtigd zonder opgave van redenen een opdracht te weigeren. 
 • 2.5 In geval van kennelijke vergissingen in het aanbod van Hekwerkonline en/of in de opdrachtbevestiging van Hekwerkonline.nl komt – in tegenstelling tot het vorenstaande – geen overeenkomst tot stand, althans heeft Hekwerkonline.nl het recht de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever ter zake enig recht op schadevergoeding toekomt. 
 • 2.6 Wijzigingen in de overeenkomst zijn pas geldig nadat deze door Hekwerkonline.nl schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd. Alle kosten die uit dergelijke wijzigingen voor Hekwerkonline.nl voortvloeien zullen tegen de op dat moment geldende tarieven aan Opdrachtgever worden doorberekend. 
 • 2.7 Hekwerkonline.nl is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst volledige betaling dan wel een bankgarantie aan de Opdrachtgever te vragen. 
 • 2.8 Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

Artikel 3: Prijzen

 • 3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en inclusief B.T.W.
 • 3.2 In geval van aantoonbare wijzigingen van een of meer van de kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, douanetarieven e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is Hekwerkonline.nl gerechtigd de geoffreerde c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen, e.e.a. voor zover dat niet bij wet verboden is en ongeacht of de wijziging voor Hekwerkonline.nl al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Hekwerkonline.nl zal de Opdrachtgever van genoemde wijzigingen schriftelijk in kennis stellen voorafgaand aan het in productie nemen van de te leveren goederen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen nadat Hekwerkonline.nl de prijsverhoging aan Opdrachtgever heeft medegedeeld.
 • 3.3 De geldigheid van een offerte komt te vervallen na 5 werkdagen. Prijswijziging worden in deze periode niet toegepast, behalve bij veranderende B.T.W.-tarieven. 

Artikel 4: Betaling

 • 4.1 Hekwerkonline.nl heeft het recht de productie of levering van de door Opdrachtgever bestelde goederen niet eerder te laten aanvangen dan het moment waarop de door Hekwerkonline.nl aan Opdrachtgever toegezonden facturen zijn voldaan. 
 • 4.2 Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de op de factuur genoemde termijn is voldaan en de goederen al geleverd zijn dan wel op maat besteld of geproduceerd en daarom niet aan leverancier kunnen worden geretourneerd, is Opdrachtgever, nadat Hekwerkonline hem heeft gewezen op de te late betaling en Opdrachtgever een termijn heeft gesteld van ten minste 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, wettelijke rente verschuldigd. 
 • 4.3 Indien Opdrachtgever ook na het versturen van de herinnering zoals bedoeld in art. 4.2 niet, niet-volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Hekwerkonline.nl het recht om haar buitengerechtelijke (incasso)kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke (incasso)kosten worden berekend conform de zgn. BIK-staffel (Rapport BGK-integraal). 
 • 4.4 Hekwerkonline.nl is na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd van Opdrachtgever zekerheid te bedingen. Indien en zolang Opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Hekwerkonline.nl gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten. 
 • 4.5 Bij niet-tijdige betaling van een factuur zijn alle vorderingen van Hekwerkonline.nl op Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar. 
 • 4.6 Bij niet- of niet-volledige nakoming door Opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, is Hekwerkonline.nl gerechtigd Opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Hekwerkonline.nl te weigeren. 

Artikel 5: Levering en Leveringstermijn

 • 5.1 Onder levertijd wordt verstaan: de vermoedelijke termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Een overschrijding van maximaal 1 week wordt als redelijk beschouwd. 
 • 5.2 Indien de leveringstermijn met meer dan het maximum van 2 weken wordt overschreden, is Opdrachtgever enkel gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, en kan Opdrachtgever derhalve geen aanspraak maken op schadevergoeding. De ontbinding kan worden bewerkstelligd zonder rechtelijke tussenkomst d.m.v. een e-mail of een brief, behoudens indien zich een situatie als in artikel 10 bedoeld voordoet. 
 • 5.3 Op de Opdrachtgever rust een afnameplicht. 
 • 5.4 Hekwerkonline.nl behoudt zich het recht voor bestellingen in deelzendingen te leveren zolang de volledige bestelling uiteindelijk kan worden geleverd. 
 • 5.5 Opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. 
 • 5.6 De levertijd gaat pas in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens en zaken in het bezit van Hekwerkonline.nl zijn en – in voorkomend geval – de overeengekomen vooruitbetaling is verricht. 

Artikel 6: Transport en risico-overgang

 • 6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door Hekwerkonline.nl; zij draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. 
 • 6.2 Risico-overgang; Het risico van Hekwerkonline.nl voor verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van (een) door de Opdrachtgever aan te wijzen derde(n) wordt gebracht.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

 • 7.1 Alle door Hekwerkonline.nl aan Opdrachtgever te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Hekwerkonline.nl totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover Hekwerkonline.nl ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door Hekwerkonline.nl verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, evenals de vorderingen van Hekwerkonline.nl op Opdrachtgever wegens tekortschieten door Opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenissen tegenover Hekwerkonline.nl heeft voldaan.
 • 7.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt recht, of op een andere manier aan het verhaal van Hekwerkonline.nl te onttrekken. 
 • 7.3 Bij niet-nakoming door Opdrachtgever van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen, is Hekwerkonline. nl gerechtigd om na ingebrekestelling maar zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of op een andere manier - nog - het eigendom van Hekwerkonline.nl zijn, terug te nemen. Opdrachtgever is gehouden om Hekwerkonline.nl de plaats te melden waar de zaken zich bevinden, de zaken als het eigendom van Hekwerkonline.nl te identificeren, en verleent Hekwerkonline.nl hierbij, bij voorbaat, toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te - laten - betreden teneinde de zaken terug te nemen. 

Artikel 8: Garantie

 • 8.1 Ten aanzien van de op door Hekwerkonline.nl verstrekte afbeeldingen en tekeningen voorkomende maten, gewichten, materiaalvermeldingen en andere bepalende gegevens, behoudt Hekwerkonline. nl de gebruikelijke toleranties voor, zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen. 
 • 8.2 Opdrachtgever kan aanspraak maken op garantie in geval van gebrekkige kwaliteit van geleverde producten, ondeugdelijkheid van de verwerkte materialen en incompleetheid van het geleverde. 
 • 8.3 Op de door Hekwerkonline.nl geleverde zaken wordt garantie verleend voor materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat Hekwerkonline.nl de keuze is voorbehouden ofwel kosteloos de ondeugdelijke onderdelen opnieuw te leveren, ofwel aan Opdrachtgever de door hem betaalde prijs te restitueren onder terugname van de zaken. 
 • 8.3.1 Ten aanzien van door Hekwerkonline.nl bij derden betrokken materialen en/of producten, aangewend ter vervaardiging van zaken, gelden tegenover Opdrachtgever de garantiebepalingen van de leveranciers van Hekwerkonline.nl. 
 • 8.3.2 Uitgesloten van garantie zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend: meetfouten, normale (materiaalafhankelijke) slijtage, krimp, verkleuring, schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, eigenhandig aanpassen, gebruik in niet geschikte ruimtes, schade als gevolg van reinigingsmiddelen of onjuist reinigen en gevolgschade. 
 • 8.4 Bij een tijdig ingediende klacht dient Opdrachtgever Hekwerkonline.nl in de gelegenheid te stellen om onderzoek te doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een gegronde klacht verleent Opdrachtgever aan Hekwerkonline.nl een redelijke termijn voor herstel of vervanging van het product/ dienst. 

Artikel 9: Inspectie/Klachten/Aansprakelijkheid/Reclamaties

 • 9.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. In overleg tussen Opdrachtgever en Hekwerkonline.nl kan in voorkomend geval levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. 
 • 9.2 Bij Hekwerkonline.nl draait alles om tevreden klanten. Mocht je toch een slechte ervaring hebben met onze service, dan horen wij dit graag. Je kunt je klacht per e-mail richten aan info@hekwerkonline.nl. Wij streven ernaar om uw klacht zo spoedig mogelijk op te lossen. 
 • 9.3 Onze garantieverplichting vervalt zodra de zaken verdere bewerking, (de)montage of inbouw hebben ondergaan, dan wel ondeugdelijk opgeslagen zijn (geweest). 

Artikel 10: Herroepingsrecht bij levering van producten

 • 10.1 Bij de aankoop van standaardproducten heeft Opdrachtgever, indien hij consument is, gedurende 14 dagen na de ontvangst van de zaak het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. De termijn vangt aan op de dag na ontvangst van het product. 
 • 10.2 Tijdens de herroepingstermijn zal Opdrachtgever de nodige zorg omtrent het product en de verpakking betrachten. Hij zal het product niet verder uitpakken/ gebruiken dan noodzakelijk om te controleren of het product aan de overeenkomst beantwoordt. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zal Opdrachtgever het product met alle toebehoren, in originele staat en verpakking retourneren aan Hekwerkonline.nl. 
 • 10.3 De transportkosten van de retourzending zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 
 • 10.4 Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zal Hekwerkonline.nl zorg dragen voor terugbetaling van alle door Opdrachtgever in het kader van de herroepen transactie aan Hekwerkonline.nl betaalde bedragen. Deze terugbetaling vindt in beginsel plaats binnen 14 dagen na melding van de herroeping door Opdrachtgever, met dien verstande dat het Hekwerkonline.nl vrij staat de betaling zolang op te schorten totdat zij het product retour heeft ontvangen. 
 • 10.5 Overigens wordt verwezen naar het herroepingsformulier en bijbehorende informatie die via de website van Hekwerkonline.nl (/herroeping) te raadplegen is. 
 • 10.6 Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten die volgens specificaties van Opdrachtgever zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. 

Artikel 11: Ontbinding door Hekwerkonline.nl

 • 11.1 Hekwerkonline.nl heeft de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden indien:
 • 11.1.1 Opdrachtgeverenigeophemrustendeverplichtingjegens Hekwerkonline.nl niet, niet tijdig of niet juist nakomt. 
 • 11.1.2 Opdrachtgever failliet verklaart wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling verkeert. 
 • 11.1.3 Beslag wordt gelegd op (een deel van) de eigendommen van Opdrachtgever. 
 • 11.1.4 Opdrachtgever krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is. 
 • 11.1.5 Opdrachtgever ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 • 12.1 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Hekwerkonline.nl en behoudens tot hetgeen waartoe Hekwerkonline.nl op grond van garanties gehouden mocht zijn, is Hekwerkonline.nl niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij Opdrachtgever als bij derden, ook niet indien die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de ondergeschikten van Hekwerkonline.nl en door Hekwerkonline.nl bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken.
 • 12.2 De aansprakelijkheid van Hekwerkonline.nl is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Hekwerkonline. nl met betrekking tot de zich voordoende schade is verzekerd, te vermeerderen met een eventueel eigen risico onder de betreffende verzekering van Hekwerkonline.nl. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden ook, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende bestelling. 

Artikel 13: Persoonsgegevens

 • 13.1 Bij bestelling geeft de Opdrachtgever toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. 
 • 13.1.1 Door Opdrachtgever ingevoerde persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever. 
 • 13.1.2 De persoonsgegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van Hekwerkonline. nl en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Hekwerkonline.nl of gerelateerde diensten van anderen die in de interesse van de Opdrachtgever liggen, indien en voor zover Opdrachtgever heeft aangegeven hier prijs op te stellen. De verwerking van de persoonsgegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 
 • 13.1.3 Hekwerkonline.nl biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om uit het mailbestand te worden verwijderd. 
 • 13.1.4 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Hekwerkonline.nl over de persoon van de Opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van Hekwerkonline.nl Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn. 
 • 13.2 Overigens verwijst Hekwerkonline naar haar privacy statement, dat te raadplegen is via haar website (/privacy) en dat uitdrukkelijk van toepassing wordt verklaard. 

Artikel 14: Diversen

 • 14.1 Indien Opdrachtgever aan Hekwerkonline.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Hekwerkonline. nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Opdrachtgever Hekwerkonline.nl een nieuw adres heeft doorgegeven. 
 • 14.2 Indien door Hekwerkonline.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Hekwerkonline.nl deze Voorwaarden soepel toepast. 
 • 14.3 Hekwerkonline.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Opdrachtgever gebruik te maken van derden. 

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenregeling

 • 15.1 Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. 
 • 15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en de uitleg of uitvoering daarvan, zullen, worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van hetzij de woonplaats van Hekwerkonline.nl, hetzij die van de woonplaats van Opdrachtgever. 
 • 15.3 Indien Opdrachtgever consument is, kan hij geschillen met Hekwerkonline.nl ook voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Montagevoorwaarden

Voor montageopdrachten hebben we, aanvullend op deze algemene voorwaarden, een aantal extra voorwaarden. Deze vind je in dit document.